Over Ons

Vanaf 1 januari 2020 zijn er meerdere aanbieders zijn die het vertrouwenswerk CVP op grond van o.g.v. de Wet zorg en dwang aanbieden.

Om de kwaliteit van de CVP te ondersteunen en te monitoren is er de Landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersonen (CVP) nodig die taken heeft gericht op de borging van de kwaliteit, de continuïteit, de uniformiteit en de onafhankelijkheid van het vertrouwenswerk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en in de zorg voor mensen met een psychogeriatrische stoornis.

Uitspraak Minister.

De landelijke faciliteit is een zelfstandig, onafhankelijk orgaan ter ondersteuning en monitoring van de kwaliteit en de rechtspositie van de CVP en Wzd.
(Kst. 25 424 nr. 327 sept. ‘16)

De landelijke faciliteit is bedoeld ter borging van de kwaliteit, de uniformiteit en de onafhankelijkheid van het vertrouwenswerk in de VG- en de PG-sector, en zal door VWS worden gefinancierd. Op dit moment wordt gewerkt aan de oprichting van de landelijke faciliteit.
(Nota 10 mei ’19)

De volgende taken zijn voor de landelijke faciliteit omschreven. Deze taken, gebaseerd op uitspraken van o.a. de Minister, zijn opgenomen in het kwaliteitskader CVP in de Wet zorg en dwang.

 • Uniformiteit
  • Meekijken met het ontwikkelen van model-documenten, overeenkomsten, enz.
  • Ontwikkelen van de klachtenregeling
 • Continuïteit van kwaliteit
  • Het ontwikkelen van een passend landelijk kwaliteitsregister.
  • Bewaken van de kwaliteit van de opleiding.
  • Bewaken van de kwaliteit van bij- en nascholing en intervisie.
  • Toetsen en certificeren van de vakbekwaamheid van CVP-en middels een kwaliteitsregister.
 • Kick off LF CVP.
 • Verzamelpunt van kennis en knelpunten.
 • Het ontwikkelen van een signaleringskader.
 • Het opstarten van een klachtencommissie.

CVP-aanbieders 

In elke zorgkantoorregio is er 1 organisatie geselecteerd die CVP diensten levert.

De CVP voert taken uit zoals beschreven in het Kwaliteitskader CVP.

In het kwaliteitskader is ook terug te vinden wat er verwacht wordt van de zorgaanbieder richting de CVP.

Door het corona-virus kunnen veel afspraken niet door kunnen gaan en is de toegang tot zorgorganisaties beperkt.
Desondanks werken de aanbieders van het Cvp-werk hard aan de zichtbaarheid en bekendheid van de CVP.
Voor meer informatie kun je klikken op de CVP-organisatie van jouw regio.
Zorgkantoorregio CVP-Organisatie
1
Friesland, Groningen en Drenthe
2
Twente en Zwolle
LSR
3
Arnhem, Apeldoorn/Zutphen, Midden IJsel
4
Nijmegen, Noordoost Brabant, Waardenland en Midden Brabant
5
Zuid-oost Brabant, Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg
6
Zeeland, Zuidhollandse-Eilanden, West Brabant, Rotterdam
LSR
7
Westland Schieland Delfland, Haaglanden, Midden Holland, Zuidholland Noord
8
Amstelland en de Meerlanden, Kennemerland, Amsterdam, Zaanstreek /Waterland, Noord Holland Noord
9
Utrecht, 't Gooi en Flevoland

Visie van de LF
De wet zorg en dwang bepaald dat iedere cliënt die onder de reikwijdte van de Wzd valt
toegang moet hebben tot een deskundige CVP om zo zijn rechtspositie te beschermen.
De taken van de Landelijke Faciliteit CVP zijn gebaseerd op uitspraken van de minister en
opgenomen in het “Kwaliteitskader CVP in de Wzd”.
De LFCVP is het kwaliteitsinstituut voor de CVP in de Wzd.


Uitgangspunten van de LF zijn:

 1. Onafhankelijkheid:
  De LF is een onafhankelijke stichting die geen enkel ander belang dient dan de
  toetsing en borging van de kwaliteit van de CVP.
 2. Waarborgen:
  De LF waarborgt de kwaliteit van de werkzaamheden van de CVP door het voeren
  van een kwaliteitsregister
 3. Toetsen:
  De LF toetst de praktijk van de CVP t.o.v. het kwaliteitskader en de wettelijke
  opdracht van de functie van de CVP en sturen bij.
 4. Uniformiteit:
  De LF ziet toe op de uniformiteit van de werkwijze van de CVP
 5. Informeren:
  De LF informeert landelijke betrokken organisaties over de functie van de CVP.
  De LF deelt kennis over actuele onderwerpen m.b.t. de CVP.
 6. Ontwikkelen:
  De LF ontwikkelt standaarden om de uniformiteit van de werkzaamheden van de
  CVP te waarborgen.