Visie

De wet zorg en dwang bepaald dat iedere cliënt die onder de reikwijdte van de Wzd valt toegang moet hebben tot een deskundige CVP om zo zijn rechtspositie te beschermen. De taken van de Landelijke Faciliteit CVP zijn gebaseerd op uitspraken van de minister en opgenomen in het “Kwaliteitskader CVP in de Wzd”.
De LFCVP is het kwaliteitsinstituut voor de CVP in de Wzd. Uitgangspunten van de LF zijn:

1. Onafhankelijkheid:
De LF is een onafhankelijke stichting die geen enkel ander belang dient dan de toetsing en borging van de kwaliteit van de CVP.

2. Waarborgen:
De LF waarborgt de kwaliteit van de werkzaamheden van de CVP door het voeren van een kwaliteitsregister.

3. Toetsen:
De LF toetst de praktijk van de CVP t.o.v. het kwaliteitskader en de wettelijke opdracht van de functie van de CVP en sturen bij.

4. Uniformiteit:
De LF ziet toe op de uniformiteit van de werkwijze van de CVP.

5. Informeren:
De LF informeert landelijke betrokken organisaties over de functie van de CVP. De LF deelt kennis over actuele onderwerpen m.b.t. de CVP.

6. Ontwikkelen:
De LF ontwikkelt standaarden om de uniformiteit van de werkzaamheden van de CVP te waarborgen.