KCOZ

KCOZ 

1 oktober 2020 

De Landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg behandelt sinds 1 januari 2020 klachten over de Wzd. Deze commissie is ingesteld door Actiz, VGN en Ieder(in), KansPlus, LOC en LSR. Inmiddels zijn de eerste klachten gepubliceerd op de website www.kcoz.nl.  

Een klacht is gegrond verklaard. En had betrekking op beperking van de bewegingsvrijheid buiten het zorgplan om. Het ging in dit geval om fixatie van een cliënt. De vertegenwoordiger had een klacht ingediend. De casus betrof een minderjarige dochter (15 jaar) van vertegenwoordiger. Volgens het reglement heeft de zorgaanbieder de klacht doorgestuurd naar de KCOZ. De cliënt valt onder de reikwijdte van de Wzd en de zorgaanbieder is geregistreerd in het locatieregister.  

De klacht heeft betrekking op zorg in onvoorziene situaties, artikel 15 Wzd. Client werd regelmatig gefixeerd. Deze toepassingen werden tot 1 januari 2020 beschouwd als middelen en maatregelen in de zin van artikel 39 Wet bopz, oftewel noodsituaties. Achteraf werd doorgaans toestemming gevraagd aan de vertegenwoordiger. Sinds kort geeft de vertegenwoordiger geen toestemming meer. Client is daarna nog veelvuldig gefixeerd en ook in 2020 is cliënt gefixeerd.  

Vanaf 1 januari 2020 worden de toepassingen gemeld met het formulier Onvoorziene onvrijwillige zorg.  

De commissie oordeelt dat de toepassingen in het zorgplan hadden moeten worden opgenomen. Er is een zorgplan en gelet op de regelmaat waarin cliënt is gefixeerd had de toepassing van fixatie niet meer op basis van artikel 15 Wzd mogen plaatsvinden. De toepassingen hadden besproken moeten worden met behulp van het stappenplan.  

De commissie verklaart de klacht gegrond. De zorgaanbieder moet binnen een maand laten zien dat het zorgplan conform de stappen van het stappenplan is heroverwogen. Het kan zijn dat fixatie daarin wordt opgenomen maar dan moet wel voldaan zijn aan strikte voorwaarden.  

De vertegenwoordiger is in deze procedure ondersteund door de clientenvertrouwenspersoon.  

Plaats een reactie