Nadere memorie van Antwoord Eerste Kamer

Voortgang reparatiewet WZD in de Eerste Kamer 

Op 10 september verscheen de nadere Memorie van Antwoord op de vragen die de EK heeft gesteld op 21 juli 2021 inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (hierna: het wetsvoorstel).

  • Een aantal zaken valt op in de antwoorden. Er blijven 10.220 Wzd-locaties te zijn waarvan 7783 accommodaties en 2427 locaties.
  • Er wordt een onderzoek aangekondigd. Opvallend is dat het wel gaat om functionarissen met verschillende rollen. Een klachtenfunctionaris heeft een hele andere rol dan een CVP of PVP

De regering ziet dat er meerdere functionarissen zijn die de rechtspositie van cliënten moeten bewaken en ondersteuning bieden bij het oplossen van een geschil tussen cliënt en zorgaanbieder. Daarom zal samen met cliëntenorganisaties en andere veldpartijen onderzocht worden of deze rollen, taken en toegang van cliënten tot het aanbod van functionarissen op basis van de Jeugdwet, de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (hierna: Wkkgz), de Wvggz en de Wzd op de huidige wijze het best tot hun recht komen. Dit ook mede naar aanleiding van een IGJ-publicatie1. De cliënt staat hierbij centraal. De regering is voornemens de Kamers over de uitkomsten van dit traject direct na afronding te informeren, naar verwachting in de tweede helft van 2022. Voor een mogelijke herijking van wettelijke taken wil de regering ook de resultaten van de wetsevaluatie van de Wzd en Wvggz meenemen.

  • Er worden vragen gesteld over de locatiebezoeken. VWS benadrukt dat eea in onderlinge gesprekken nader uitgewerkt moet gaan worden (waarbij ook de brancheverenigingen betrokken zijn). Ze wil daarnaast de wetsevaluatie afwachten en komt in het voorjaar 2022 met een reactie. Dat betekent dat er dus nog geen duidelijkheid komt over de invulling van een locatiebezoek.
  • Het rapport van Xpertisezorg wordt genoemd wat nu een openbaar rapport is maar nog niet vindbaar is op de website van dwang in de zorg. 
  • Cliënten die onvrijwillige zorg ontvangen van een zorgaanbieder die niet geregistreerd staan ook een beroep doen op de CVP. Wat betekent dit voor het aantal uren/financiering van de CVP, daar gaat de minister niet op in. De regering vindt het geen taak voor de cvp om de uitvoering van de  Wzd door zorgaanbieders te controleren, maar ze lijkt te vergeten dat een CVP dan wel een signaal kan afgeven bij IGJ op grond van artikel 57 lid 2 Wzd. 

Plaats een reactie